Warsztaty Zamówień Publicznych

mec. Zbigniewa Pawlaka dla Zamawiających

edycja letnia

5-7 czerwca 2024 roku (środa-piątek),

Zakopane, Hotel Tatra

Dzień I - 5 czerwca (środa)

Od godz. 14.00 – kwaterowanie uczestników;
16.00-19.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

I. Wprowadzenie:

kluczowe pojęcia ustawowe (dokumenty zamówienia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, warunki zamówienia ), przepisy kodeksu cywilnego w procesie udzielenia zamówienia, wartość zamówienia a stosowanie ustawy PZP, plany postępowań o udzielenie zamówienia i ich aktualizacja, zakres zastosowania ustawy PZP do zamówień klasycznych w aspekcie systematyki ustawy.

II. Postępowanie poniżej progów unijnych:

zakres zastosowania ustawy PZP w stosunku do procedury unijnej – analiza przypadków i przyczyn wyłączenia przepisów obowiązujących w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

III. Przygotowanie postępowania:

analiza potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe, opis przedmiotu zamówienia (przedmiotowe środki dowodowe), szacowanie wartości zamówienia, decyzja w przedmiocie wyboru trybu, sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub Opisu potrzeb i wymagań i ich minimalna zawartość.

20.00 – kolacja powitalna.

Dzień II - 6 czerwca (czwartek)

Do godz. 9.00 – śniadanie;
9.00-16.30 – zajęcia w 4 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

IV. Konflikt interesów i prawomocne skazanie za przestępstwo:

krąg osób zobowiązanych po stronie zamawiającego do złożenia oświadczenia, rodzaju i czasu składania oświadczeń w przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.

V. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i forma kluczowych dokumentów – oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału, oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy.

VI. Wszczęcie postępowania:

reguły publikacji ogłoszeń, udostępnianie dokumentów zamówienia.

VII. Wyjaśnienia treści dokumentów zamówienia (SWZ lub OPiW):

terminy składania wniosków, obowiązki zamawiającego, zmiany treści dokumentów zamówienia a termin składania ofert.

VIII. Składanie i otwarcie ofert:

reguły wyznaczania terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym terminy minimalne, okres związania ofertą i jego przedłużenie, zabezpieczenie wadialne, obowiązki publikacyjne zamawiającego.

IX. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:

obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia, reguły stawiania warunków udziału w postępowaniu, poleganie na potencjale podmiotów trzecich, podmiotowe środki dowodowe i zasady ich uzupełniania.

X. Badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:

wezwanie w przedmiocie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, podstawy odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert, niemożność wyboru oferty najkorzystniejszej – oferty dodatkowe.

13.30-15.00 – obiad;
16.30-18.00 – konsultacje z prowadzącym – sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny;
20.00 – kolacja, atrakcje.

Dzień III - 7 czerwca (piątek)

Do godz. 9.00 – śniadanie;
9.00-12.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

XI. Zakończenie postępowania:

udzielenie zamówienia, podstawy unieważnienia postępowania, obowiązki informacyjne i publikacyjne zamawiającego.

XII. Tryb podstawowy:

tryb udzielania zamówień i jego warianty, pozostałe tryby w procedurze krajowej – partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia i wolna ręka – przesłanki zastosowania.

XIII. Środki ochrony prawnej. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

XIV. Umowa:

postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, odstąpienie i unieważnienie, raport z realizacji umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Do godz. 12.00 – wykwaterowywanie uczestników.